นับถอยหลังกิจกรรม | วัน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ |
นับถอยหลังกิจกรรม
0 เดือน 0 วัน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
0
ผู้ลงทะเบียนปั่นจักรยานต่างประเทศ : 0 คน • ผู้ลงทะเบียนปั่นจักรยานในประเทศ : 0 คน • ผู้ลงทะเบียนรับของพระราชทาน : 0 คน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานฤดูหนาว
ภายใต้ชื่อ “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”
ระหว่างวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒
ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ พระลานพระราชวังดุสิต และทอดพระเนตรนิทรรศการ ตลอดจนกิจกรรมภายในบริเวณงาน
จากนั้น จะทรงจักรยานนำขบวนฯ เส้นทางพระลานพระราชวังดุสิต – สวนสุขภาพลัดโพธิ์
เพื่อปลูกจิตสำนึกในการรักษาสุขภาพ ส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ประชาชน และ
ได้เรียนรู้ถึงความความสำเร็จของโครงการบริหารจัดการน้ำตามพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ในโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

สื่อประชาสัมพันธ์