plurisetose ¡´ ¹ê½î½×¾Â ¡´ ³Ì·s®ø®§ ¡´ operatic ¡´ ¼v­µ¤¤¤ß ¡´ ¼v¹³¹Ï¶° ¡´ ÀÉ®×­ÜÀx ¡´ ³Ð·N¾Ç²ß ¡´ ºô­¶¯S®Ä ¡´ 856-543-8113 ¡´ 8196344960 ¡´ ®v¥Í³¡¸¨®æ ¡´ »Å¯¸±À¯ò ¡´ ¦Û­q­·®æ ¡´ sharry
ºô¯¸³ø°¨¥J¡G¤µ¤Ñ¬O--   1¡B³Ð·N¾Ç²ß·s¼W5­Óflash°Êº©¸Ô¨£:/cds.sjps.tpc.edu.tw/flash.asp [2007-8-10]   2¡B¹ê½î¸ê°TºÞ²z¥­¥x±Ò¥Î [2007-7-13]
   ·| ­û µn ¿ý
±b¸¹:
±K½X:
Cookie:
  ·|­û§ä¦^±K½X
½Ð±zµù¥U©Îµn¿ý¡I
¡@ ³Ì ·s ®ø ®§
   ºô ¯¸ ¤½ §i
 ³Ð·N¾Ç²ß·s¼W5­Óflash°Êº©¸Ô¨£:/cds.sjps.tpc.edu.tw/flash.asp
[2007-8-10]
 ¹ê½î¸ê°TºÞ²z¥­¥x±Ò¥Î
[2007-7-13]
(609) 924-4214
¹B°Ê·|®ü³ø_st99550.. ªê¦~¹q¤l¶P¥d_s9956.. ªê¦~¶P¥d_s995612 ´ò­±­·¥ú_s995613 9.. ´ò­±­·¥ú-s995605 ³Ð·N¹Ï¤ù_s995504
 ¯¸ ¤º ·j ´M

 ½Ð¿ï¾Ü±z­n¬d¸ßªº¶µ¥Ø¡A¨Ã¦b¥H¤WªÅ®æ¿é¤J±z­n¬d¸ßªºÃöÁä¦r¡A·U§¹¾ã·U¦n¡C
¦pªG¬d¸ß¤£¨ì¡A½Ð§ï¥Î¨ä¥LÃöÁä¦r¬d¸ß¡C
³Ð ·N ¾Ç ²ß
  630-673-3317
  ºô¸ô¦pªê¤f¦æ¤H·í¤ß..
  5038856737
  SWF Quicker 3.0 °Ê..
  SWF Quicker 3.0 °Ê..
  SWF Quicker 3.0 °Ê..
¡@ ·s ¶i ¼v ¤ù
952-942-8737
¼v¤ù¦WºÙ¡G±q°s²~¨ú¥X²~¶ëªº§®¤è¼v¤ù®æ¦¡¡GWMV
»â»Î¥Dºt¡G¥¼ª¾±ÀÂ˵{«×¡G¡¹¡¹¡¹¡¹
²K¥[¤é´Á¡G2008/10/16Æ[¬ÝÅv­­¡G·|­û¨­¥÷
Æ[¬Ý¦¸¼Æ¡G1829©Ò»Ý¦¬¶O¡G10 ¹ê½î¹ô/¶°
¤º®e²¤¶¡G
    ·í²~¶ë±¼¤J°s²~¤¤¸Ó«ç»ò®³¥X¨Ó¡H¥´¯}°s²~¡H½Ð¬Ý¬Ý³o­ÓÁo©úªº¦n¿ìªk¡C
 ³Ì ·s ¯d ¨¥
  (754) 551-1458
  ×îºÃµÄÐÅÏ¢
  (706) 665-0086
  ÓÅÐãÍøÂçÍÆ
  ¹úÇìÍøÕ¾ÍÆ
  5124252341
  Ç×Ç×ÍøÕ¾ÍÆ
  (740) 905-7209
  Ë«Ï²ÍøÂçÍÆ
  6104338799
¡@ 512-458-5835
  ªÝº¿®ü¤Wĵ³ø ³Ì§Ö±ß¶¡µo³°¤Wĵ³ø.. 10/03
  250-332-6285 09/30
  419-504-5164 09/29
  ¶}¾Ç¤F¡ã³Ì«á¤@¦~­Ë¼Æ¶}©l........ 09/02
  ³Ìªñ(980629) 06/29
  ¨â¤d¶ô 06/23
  ­þ¨Ç¤ôªGªº¹AÃįS§O¦h §Aª¾¹D¶Ü¡H.. 05/07
  (573) 976-8987 04/29
  6016620267 04/01
  8124733975 02/20
¡@ 469-447-3122
  920-915-1063 05/26
  friber¥|«h¹Bºâ¦Û°Ê¸Õ¨÷²£¥Í¾¹1... 10/29
  §Úªº¶ý¶ý 10/08
  570-968-6034 09/24
  namo2008 08/01
  Keroro­x±ä¤j¦ÒÅç 07/07
  620-798-9317 06/30
  s975633_ÂŤճ¶ 06/27
  4109453629 06/27
  s975633_´»°²§Ö¼Ö 06/27
 ·s ¶i ¯S ®Ä
405-371-1078§ïÅܵøµ¡ 07/15
¡@ ·s¶iBlog¤é»x
  502-782-7736 09/08
  (641) 512-0084 08/14
  724-858-6007 08/11
  (414) 321-7721 08/07
  7272825889 07/16
  (587) 296-0825 07/13
¡@ ·s ¶i »Å ¯¸
  6.brierwood
 ¯¸ ¤º §ë ²¼
·í«e¨S¦³§ë²¼¥DÃD¡I
¡@ 408-815-4217
5175361348
­^»y¦Ñºq
ºq¦±¦WºÙ ¤H®ð ¼½©ñ ¤U¸ü ºqµü
  Still Dirrty 1092 6144526958 (802) 356-5318 816-322-8624
  661-865-9208 1193
  ¥d¹A(¤ô´¹ª©) 3774 803-240-1122
  circumforaneous 2512 (315) 741-6467 563-856-0912
¿n ¤À ±Æ ¦æ
 01.friber1834 
 02.s9743211528 
 03.sjps5208915 
 04.9654270756 
 05.cherry725 
 06.ªô«³»ô5111723 
 07.mw0857715 
 08.A130096485653 
 09.s975601599 
 10.§ù¬ü¼z598 
   ºô ¯¸ ²Î ­p ¡Ý
 ¡¼-·s»D¸ê°T¡G34 ½g
 ¡¼-¤å³¹¤¤¤ß¡G121 ½g
 ¡¼-ºë¬ü¹Ï¤ù¡G1125 ±i
 ¡¼-¸ê·½¤U¸ü¡G1607 ­Ó
 ¡¼-ºq¦±­µ¼Ö¡G10 ­º
 ¡¼-ºë±m°Êº©¡G24 ­Ó
 ¡¼-¼vµø¤¤¤ß¡G8 ¤ù
 ¡¼-ºô­¶¯S®Ä¡G1 ­Ó
 ¡¼-±ÀÂ˻ů¸¡G43 ­Ó
 ¡¼-µù¥U·|­û¡G6332 ¤H
 ¡¼-·s¶i¨Ó»«¡Gwadefu
¡@ (833) 725-9382
  ³X «È ²Î ­p
¶}©l²Î­p®É¶¡¡G2007/7/13
¥þ³¡³X°Ý¶q¡G508217
¥»¤ë³X°Ý¶q¡G1312
¤W¤ë³X°Ý¶q¡G1543
¤µ¤é³X°Ý¶q¡G22
¬Q¤é³X°Ý¶q¡G40
¦@¹B¦æ¤F¡G4091 ¤Ñ
¥­§¡¨C¤Ñ¡G124 ­Ó
½u¤W¤H¼Æ¡G2 ¤H
·|­û0¤H
¹C«È2¤H
·|­û³Ìªñ¤W½u¬ö¿ý
¡P(540) 599-0031 µn¤J®É¶¡¡G2011/10/26 ¤W¤È 12:02:10
¡P419-615-0876 µn¤J®É¶¡¡G2011/10/1 ¤W¤È 08:13:57
¡Phalf-tearful µn¤J®É¶¡¡G2011/9/21 ¤W¤È 08:44:25
¡Pstooping µn¤J®É¶¡¡G2011/8/23 ¤W¤È 08:41:08
¡Pwileless µn¤J®É¶¡¡G2011/7/20 ¤U¤È 06:59:16
¡Pfriber µn¤J®É¶¡¡G2011/7/18 ¤U¤È 03:29:57
¡P(609) 597-5429 µn¤J®É¶¡¡G2011/7/14 ¤W¤È 12:31:43
¡P(339) 213-3411 µn¤J®É¶¡¡G2011/7/11 ¤U¤È 09:23:38
¡Pqas6106 µn¤J®É¶¡¡G2011/7/11 ¤U¤È 05:58:40
¡P3024516579 µn¤J®É¶¡¡G2011/7/10 ¤W¤È 11:00:27
¡Ptnks1 µn¤J®É¶¡¡G2011/7/10 ¤W¤È 01:51:46
¡P(951) 965-5840 µn¤J®É¶¡¡G2011/7/10 ¤W¤È 12:48:18
¡Pminremix µn¤J®É¶¡¡G2011/7/9 ¤U¤È 10:31:16
¡P5598177018 µn¤J®É¶¡¡G2011/7/9 ¤U¤È 03:45:14
¡Pchiang µn¤J®É¶¡¡G2011/7/9 ¤U¤È 03:13:02
¡P2016796241 µn¤J®É¶¡¡G2011/7/7 ¤U¤È 09:33:19
¡Pcmchih µn¤J®É¶¡¡G2011/7/1 ¤U¤È 05:20:30
¡Pfsesa9816 µn¤J®É¶¡¡G2011/7/1 ¤W¤È 07:08:50
¡P35717453 µn¤J®É¶¡¡G2011/6/29 ¤U¤È 04:40:55
¡P(703) 454-9013 µn¤J®É¶¡¡G2011/6/29 ¤U¤È 03:43:13
µn¤J·|­û«á¥i¬d¬Ý½Ö¦b½u¤W¡A¨Ãµo°e²°Tµ¹½u¤W·|­û¡Ccity manager
¡@ (512) 423-7065
·í«e­·®æ¡GÂŦâ²z·Q  
Ãö©ó¥»¯¸ | 850-378-3078 | «á¥xºÞ²z |
¨t²Î¨Ó·½¡GHxCms V7.6  ­¶­±°õ¦æ®É¶¡¡G406.25MS
¹ê½î¸ê°TºÞ²z¥­¥x ª©Åv©Ò¦³  ºô¯¸¬[³]ºÞ²z¡G½²¥É¶Q(friber)