Knihkupectví Barviè a Novotný, spol.s r.o.
Vítejte na intranetu
nejstaršího èeského knihkupectví v Brnì,

zalo¾eného ji¾ v roce 1883!


Poboèka Èeská
Interní e-mailové adresy konkrétních poèítaèù
mizzenmast
Úètárna
Kanceláø dole
Mapy
Beletrie 1
Beletrie 2 Jazyková lit.631-922-3891 Odborná lit. 714-341-3800 Technická lit.

Skupinové e-mailové adresy
Ekonomické oddìlení
Suterén
Pøízemí
1. patro
2. patro

Webové stránky pro jednotlivá oddìlení
5714517802 Mapy Odbormá Technická 3365775143 Umìní+HudebninySPNAktuality

             
Dùm