7024401646
 


ul. Bernardyñska 16b lok.U2
02-904 Warszawa

Telefony:
22 616 40 44
22 616 40 43

E-mail:
Biuro:
Dzia³ handlowy:
Dzia³ serwisu:
Dzia³ IT:
Ksiêgowo¶æ:

 

 

Firma TIP, dzia³aj±ca na rynku od 1991 roku proponuje Pañstwu bogat± ofertê us³ug i produktów.

Posiadamy sprzêt najwy¿szej ¶wiatowej klasy poczynaj±c od urz±dzeñ przeznaczonych do u¿ytku domowego a koñcz±c na profesjonalnych, dedykowanych do zastosowania w du¿ych instytucjach. Zapewniamy korzystne ceny i najwy¿sz± jako¶æ us³ug.

Od kilku lat nasza firma jest autoryzowanym dostawc± ekspresów do kawy marki SAECO. • Sprzeda¿
  Kompleksowo wyposa¿ymy Twoje biuro w odpowiedni sprzêt.
 • Serwis
  Nasi serwisanci s± gruntownie przeszkoleni w zakresie serwisowania sprzêtu biurowego marek:
  OKI, SHARP, PANASONIC, CANON, HP.
  Oferujemy nasze us³ugi na terenia ca³ego kraju.
 • Czê¶ci zamienne
  dostarczymy Pañstwu ka¿d± czê¶æ do urz±dzeñ OKI i HP.
 • Ekspresy do kawy
  Dzier¿awa i kompleksowa obs³uga serwisowa ekspresów do kawy w biurze klienta.
 

Od 2011 roku wspieramy ka¿dy kolejny Fina³ Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy

U¿ytkowanie niniejszej strony oznacza zgodê na wykorzystywanie plików cookies. Szczegó³owe informacje uzyskacie Pañstwo klikaj±c na poni¿szy baner.
Tip s.j. © Wszelkie prawa zastrze¿one Projekt i realizacja: (212) 957-1990